Gramatyka Q&A

Zakres materiału gramatycznego z języka angielskiego dla gimnazjum w pytaniach i odpowiedziach1. Co to jest czasownik modalny?

2. Czym się różni czasownik modalny od innych czasowników?

3. Wymień przykładowe czasowniki modalne i powiedz co one znaczą:

 

 

 

 

 4. Jak wygląda tryb rozkazujący?

 


5. Jak tworzymy drugą i trzecią formę czasownika regularnego?

 

6. Co to jest czasownik złożony (phrasal verb)?

 

 

7. Jak tworzymy imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy?

 

8. Jakie funkcje pełni imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy?

 

9. Jak tworzymy imiesłów przymiotnikowy przeszły?

 

10. Jakie funkcje pełni imiesłów przymiotnikowy przeszły?

 

11. Czym się różnią czasowniki wyrażające stany od czasowników wyrażających czynności?
12. Do czego używamy czasu Present Simple?

 

13. Jak wygląda zdanie twierdzące w Present Simple?14. Jak wygląda zdanie przeczące w Present Simple? 

 

15. Jak wygląda zdanie pytające w Present Simple?

 

16. Jakie są określniki czasu typowe dla Present Simple?

 

17. Do czego używamy czasu Present Continuous?18. Jak wygląda zdanie twierdzące w Present Continuous?

 

19. Jak wygląda zdanie przeczące w Present Continuous?

 

20. Jak wygląda zdanie pytające w Present Continuous?

 

21. Jakie są określniki czasu typowe dla Present Continuous?

 

22. Do czego używamy czasu Present Perfect?

 

23. Jak wygląda zdanie twierdzące w Present Perfect?

 

24. Jak wygląda zdanie przeczące w Present Perfect?

 

25. Jak wygląda zdanie pytające w Present Perfect?

 

26. Jakie są określniki czasu typowe dla Present Perfect?27. Do czego używamy czasu Past Simple?

 28. Jak wygląda zdanie twierdzące w Past Simple?

 

29. Jak wygląda zdanie przeczące w Past Simple?

 

30. Jak wygląda zdanie pytające w Past Simple?

 

31. Jakie są określniki czasu typowe dla Past Simple?


32. Do czego używamy czasu Past Continuous?

 

33. Jak wygląda zdanie twierdzące w Past Continuous?

34. Jak wygląda zdanie przeczące w Past Continuous?

 

 

35. Jak wygląda zdanie pytające w Past Continuous?

 

36. Jakie są określniki czasu typowe dla Past Continuous?37. Do czego używamy czasu Past Perfect?

 

 

 38. Jak wygląda zdanie twierdzące w Past Perfect?

 

39. Jak wygląda zdanie przeczące w Past Perfect?

 

40. Jak wygląda zdanie pytające w Past Perfect?

 

41. Do czego używamy czasu Future Simple?

 

 

 42. Jak wygląda zdanie twierdzące w Future Simple?

 

43. Jak wygląda zdanie przeczące w Future Simple?

 

44. Jak wygląda zdanie pytające w Future Simple?

 

45. Jakie są określniki czasu typowe dla Future Simple?


46. Do czego używamy „be going to”?

47. Jak wygląda konstrukcja „be going to”?

48. Do czego używamy „have to”?

41. Jak wygląda konstrukcja „have to”?

 

49. Do czego używamy „would like to”?

50. Jak wygląda konstrukcja „would like to”?

51. Do czego używamy strony biernej?

52. Jak wygląda konstrukcja zdania twierdzącego w stronie biernej?

53. Jak wygląda przeczenie w stronie biernej?

54. Jak wygląda pytanie w stronie biernej?

55. Do czego używamy pierwszego trybu warunkowego (First Conditional)?

56. Jak wygląda konstrukcja pierwszego trybu warunkowego?

57. Jak stopniuje się przymiotnik?Oraz materiał zawarty w tematach określonych poniżej

 

 

 

 • RZECZOWNIK
  1. Rzeczowniki   policzalne i niepoliczalne, np. a dog, furniture,water
  2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog ? dogs, a man ? men
  3. Forma dzierżawcza, np. The   mother’s car, the pages of the book
  4. Rzeczowniki złożone, np. an alarm clock,   toothbrush, brother-in-law
 • PRZEDIMEK
  1. Przedimek   nieokreślony : a , an
  2. Przedimek określony: the 
  3. Przedimek zerowy
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. Old ? older ? the oldest, interesting ? more interesting ? the most interesing, little ? less ? the least
2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. He is such a brave boy. How nice!
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, her, our
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly? more elegantly ? the most elegantly, badly ? worse ? the worst
2. Przysłówki too i enough
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often tells jokes. They are always on time. Don’t do it so slowly!
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe, np. I, you, we
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
3. Zaimki zwrotne, np. himself, yourself, themselves
4. Zaimki wskazujące, np. this, these
5. Zaimki pytające, np. who, where, why
6. Zaimki względne, np. who, which, that
7. Zaimki wzajemne, np. each other
8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything
9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will have the big one / ones.
LICZEBNIK
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
2. Liczebniki porządkowe, np. first, second
PRZYIMEK
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in Toruń, at home
2. Przyimki określające czas, np. on Thursday, in May, at midnight
3. Przyimki przyczyny, np. to pass the exam
4. Przyimki sposobu, np. by train
5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in, bored with
SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so
SKŁADNIA
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
2. Zdania rozkazujące, np. Stand up! Don?t chat with them.
3. Zdania z podmiotem it, np. It rained last night.
4. Zdania z podmiotem there, np. There is a man in the street. There were many guests at the party.
5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I saw my boyfriend in the park.
6. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. All my money has been stolen.
7. Pytania pośrednie, np. . Can you tell what time it is?
8. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. She asked me if I was going with her.
9. Zdania współrzędnie złożone, np. While they were sleeping, I was revising for a test.
10. Zdania podrzędnie złożone: przydawkowe, okolicznikowe, celu, czasu, miejsca, porównawcze, przyczyny, skutku, warunku (typu 0, I, II).
11. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I was happy to go with her. She likes walking i but her friends prefer running.
12. Zdania wykrzyknikowe, np. What a sunny day!

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage